متفاوت توقات شرعی افق مشهد اذان ظهر مشهدمقدس

متفاوت: توقات شرعی افق مشهد اذان ظهر مشهدمقدس خراسان رضوی

۱۳ اكتشاف مهم سال ٢٠١٧

در دنياي سياست زده كنوني، خبرهاي پراكنده اكتشافات علمي در لابه لاي انبوه اخبار سياسي گم مي شوند. با توجه به سرعت چشمگير پيشرفت علم، در سال ٢٠١٧ نيز دانشمن..

ادامه مطلب